Pravidlá kurzu – VOP

Všeobecné obchodné podmienky  

Relax s keramikou v atelier_KA

1.    Kurz keramiky „Relax s keramikou“ sa realizuje v dĺžke trvania 120 min. (alebo aktuálne trvanie),  1x do týždňa vo Vami zadaný deň v pravidelných časových intervaloch platných pre danú skupinu  v období celého roka  (s výnimkou štátnych a cirkevných sviatkov) alebo špeciálnych ponúk /viď ponuka špeciálnych kurzov/.

2.    Ak na niektorý deň pripadne štátny alebo cirkevný sviatok, a nie je vyňatý z kurzu, kurz sa predĺži o tento termín, pokiaľ nedôjde k dohode medzi lektorom a účastníkmi kurzu v pokračovaní aj napriek sviatku.

3.    Účastník sa môže prihlásiť na kurz v trvaní troch mesiacov, mesiaca alebo aktuálne podľa vypísaných kurzov.

4.    Poplatok za trojmesačný kurz /prípadne iný, uvedený kurz v ponuke kurzov/  vrátane výtvarných/modelárskych pomôcok, materiálu a výpalu zhotovených výrobkov v peci sa uhrádza pred nástupom na kurz bankovým prevodom. V poznámke je potrebné uviesť svoje meno, aby sme vás mohli okamžite identifikovať s platbou.

5.    Kurzu sa môžu zúčastniť len tí prihlásení, ktorí majú kurz predplatený. Poplatok za kurz zahŕňa trojmesačné obdobie, resp. obdobie, na ktoré je kurz stanovený, a je nevratný.

6.    V prípade vopred ohlásenej absencie najneskôr 1 deň pred začatím kurzu, má prihlásený nárok na náhradnú dvojhodinu bezplatne, ktorú si môže vyčerpať počas kurzu. Keď prihlásený absenciu nenahlási, dvojhodinovka mu prepadne. Ak sa účastník kurzu nezúčastní kurzu opakovane, nemá nárok na vrátenie poplatku, ani kompenzáciu v nasledujúcom kurze. Kurz je trojmesačný /prípadne viď špecifikáciu kurzu/ a nie je možné ho predlžovať bez ďalšej platby na dlhšie obdobie.

7.  V prípade, že sa prihlásený nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na dvojhodinovke, je potrebné to oznámiť lektorke kurzu čo najskôr. Najneskôr však 1 deň pred začiatkom kurzu, aby bolo možné oznámiť prípadným iným záujemcom voľné miesto.

8.    Na kurz je možné prihlásiť sa aj počas prebiehajúceho trojmesačného cyklu, pokiaľ je voľné miesto. V takom prípade sa cena kurzu vypočíta od nástupu do konca kurzu v danom období a poplatok sa hradí pred nástupom na kurz. Nie je možné sa prihlásiť na kurz pred jeho koncom, potrebné je uhradiť min. 80% z ceny. 

Ponúkame možnosť vyskúšať si jednorázovo modelovanie a glazovanie t.j. 2 hod. v rámci kurzu cena je 60,- EUR.  Deti do 10 rokov  40,- eur.

9.    V prípade, že účastník navštevuje kurz spolu s dieťaťom, preberá zaň plnú zodpovednosť počas celej dĺžky trvania kurzu.

10. Prípadná neúčasť lektora na kurze bude účastníkom vopred oznámená  a bude dohodnutý náhradný termín.

11. Nie je možné prehadzovať nevybraté hodiny jedného účastníka kurzu na druhého účastníka, ani inak s hodinami keramiky obchodovať. Kurzista si platí kurz výlučne pre seba. Zaplatené kurzovné je NEPRENOSNÉ!

12. Každý účastník kurzu prihláškou súhlasí s uverejnením fotky svojho výrobku na webových stránkach a net sieťach, kde sa atelier_KA prezentuje.

13. Zaslaním prihlášky na kurz automaticky potvrdzuje kurzista súhlas s VOP.

14. Zľavy pre skupiny a kolektívy záujemcov možné. Informujte sa!